Contact/privacy

 

Contacteer DAV Leuven
Afdeling: vzw Mobiel
Adres: IJzerenmolenstraat 10 bus 2 3001 Heverlee
Tel.: 016 / 20 53 83
Bereikbaar: De Lijn nr. 7,8,9 en 600
E-mail: dav.dispatching@vzwmobiel.be
Bankgegevens: IBAN: BE34 7340 2583 9290 BIC: KREDBEBB
Openingsuren dispatching
Maandag 9u00 – 12u00 13u00 – 16u00
Dinsdag 9u00 – 12u00 13u00 – 16u00
Woensdag 9u00 – 12u00 13u00 – 16u00
Donderdag 9u00 – 12u00 13u00 – 16u00
Vrijdag 9u00 – 12u00 13u00 – 16u00
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Privacy beleid Leuven Hageland Mobiel vzw

Inhoud

1 verantwoordelijke voor de verwerking

2 aard van de verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

3 Gegevens ingevoerd door derden

4 Toestemming van de gebruiker

5 Beveiliging van de persoonsgegevens

6 Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

7 wijziging privacybeleid

Privacyverklaring (beknopte versie)

Uw persoonsgegevens worden door Leuven Hageland Mobiel vzw – IJzerenmolenstraat 10 bus 2 – 3001 Leuven verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en voor direct marketing om u beter te informeren of nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vzwmobiel.be

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Navolgend privacy beleid is van toepassing op de vzw Mobiel web toepassing, Socialware, Teamviewer en Mobires, en heeft betrekking op de verwerking door Leuven Hageland Mobiel vzw van medewerkers en leden van de Dienst Aangepast Vervoer.

Dit privacy beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (‘de privacy wet’). In dit privacy beleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de vzw Leuven Hageland Mobiel vzw web toepassing en via Mobires geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de privacy wet gebruik kan maken.

De gegevens die door verwerkers worden ingevoerd mits uw akkoord, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacy wet. Elke commentaar en reactie die u daarentegen ongevraagd en uit eigen beweging aan Leuven Hageland Mobiel vzw bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Leuven Hageland Mobiel vzw behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de privacy wet.

1 Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Leuven Hageland Mobiel vzw met maatschappelijke zetel te Ijzerenmolenstraat 10 bus 2 3001 Heverlee. U kan Leuven Hageland Mobiel vzw bereiken via 016 20 53 83 en de functionaris voor de gegevensverwerking is Geelen Annelies.

De data verkregen via bovenvermelde mogelijkheden voor personen die wonen in België, zijn bezit van Leuven Hageland Mobiel vzw.

Leuven Hageland Mobiel vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de goede technische verwerking van de Dienst Aangepast Vervoer.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen  aan de verplichtingen van artikel 16, §1 van de privacy wet.

2 Aard van de verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

De gegevens van medewerkers, leden,  begeleidende leden en trajecten zijn geregistreerd via Mobires om een netwerk van sociaal vervoer te organiseren. Zowel de chauffeurs, de dispatchers, de leden en de begeleidende leden geven vrijwillig persoonlijke gegevens aan de verwerker(s) die deze vervolgens opslaan in Mobires. Tevens vragen wij aan alle chauffeurs een bewijs van goed gedrag en zeden ter controle van vervoergerelateerde overtredingen. De persoonsgegevens betreffen o.a. naam, contactgegevens en adresgegevens. Om de medewerkers, contractuelen, artikel 60 medewerkers en vrijwilligers,  juist te kunnen informeren over de toestand van de leden en de omgeving verwerken wij ook bepaalde medische gegevens en omgevingsfactoren die de leden vrijwillig toevertrouwen. Bijvoorbeeld, de fysieke of mentale toestand van een lid: in een rolstoel, blind, hardhorend, dementie, etc. Beperkende omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld trappen, extra ingang, moeilijke bereikbaarheid, etc.

Aangezien onze leden geregeld vervoerd worden door aanvragen via begeleidende leden die instaan voor de begeleiding en om onze chauffeurs te informeren vragen wij ook naam, telefoon en e-mailadres van de begeleiders.

De meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Voor de doeleinden waartoe de gebruiker de gegevens invoert: om een rit aan te vragen en uit te voeren in het kader van de dienst aangepast vervoer.
  • Om de gebruikers via een (elektronische) nieuwsbrief te informeren.
  • Om de facturen en interessante info te versturen.
  • De naam, adresgegevens, nummers en belangrijke info van het (begeleidende) lid worden doorgegeven aan de chauffeur zodat hij/zij het vervoer kan uitvoeren en zo nodig het (begeleidende) lid kan contacteren.
  • Jaarlijks stuurt Leuven Hageland Mobiel vzw het totaal aantal ritten, het totaal aantal kilometers, het totaal aantal medewerkers door aan de subsidiërende overheden.
  • Voor het opmaken van het jaarverslag

Onze vrijwilliger IT medewerker kan via de TeamViewer onze IT bestanden raadplegen. Hiervoor is een privacy verklaring opgesteld.

Persoonsgegevens opgeslagen op papier worden achter slot bewaard in het directiekantoor. Persoonsgegevens opgeslagen op Mobires worden momenteel onbeperkt bewaard wegens het levenslange lidmaatschap.

Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal Leuven Hageland Mobiel vzw deze behandelen met het beschreven beleid en de wettelijke verplichting omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

3 Toestemming van de gebruiker

Door haar/zijn persoonsgegevens te verstrekken, geeft de gebruiker uitdrukkelijk de toestemming aan Leuven Hageland Mobiel vzw om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden.

Door akkoord te gaan met deze Privacy Police staat de persoon Leuven Hageland Mobiel vzw toe om communicatie toe te sturen in verband met Leuven Hageland Mobiel vzw.

Leuven Hageland Mobiel vzw bezorgt de nummerplaten van de vrijwilliger chauffeurs aan de stad Leuven in verband met de parkeergelegenheid op de parking Bodart te Leuven.

Op uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten, wanneer zulks bij wet is voorzien bezorgt Leuven Hageland Mobiel vzw de persoonlijke gegevens.

Indien Leuven Hageland Mobiel vzw toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd. Bovenstaande is eveneens van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens buiten de EU.

4 Beveiliging van de persoonsgegevens

De via de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in een door Mobires beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de verantwoordelijke van Leuven Hageland Mobiel vzw, de aangewezen medewerkers.

5 Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Ook kan u zich kosteloos verzetten tegen het verstrekken van uw persoonsgegeven aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Daarnaast beschikt u over het recht om de schrapping of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen wanneer er geen dringende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking en er zijn geendwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende vraag aan Leuven Hageland Mobiel vzw, ijzerenmolenstraat 10 bus 2 3001 Heverlee (info@vzwmobiel.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kan u vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Als Leuven Hageland Mobiel vzw niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, of verwijdering betrekking heeft, kan Leuven Hageland Mobiel vzw u vragen om uw verzoek (nader) te specifiëren. Leuven Hageland Mobiel vzw schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

De gebruiker heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen u in de gelegenheid brengt om uw persoonlijke gegevens die u aan Leuven Hageland Mobiel vzw hebt verleend in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor eigen doeleinden over verschillende  diensten heen.

U kan zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. U kan tevens klacht indienen bij de Privacy commissie indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt of een inbreuk maken op de Privacy Wet.

6 Wijziging Privacybeleid

Leuven Hageland Mobiel vzw mag de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde wijzigen. De wijziging zal worden aangekondigd via de website. www.vzwmobiel/dav